Практична робота №6. Інформаційне забезпечення кадрового менеджменту

Загальні відомості

З метою атестації, адаптації персоналу і моніторингу ефективності кадрового менеджменту доцільно застосовувати експертні опитування. Ця методика дає змогу відслідковувати стан соціально-психологічного клімату в організації, проводити оцінку задоволеності персоналу, вивчати особливості організаційної культури тощо.

Основним інтегральним чинником, який позитивно впливає на професійну діяльність особистості, є привабливість для неї самої виконуваної роботи. Компонентами цього чинника є:

1. Чинники прийнятності (необхідні, але не достатні):

- політика фірми і адміністрації

- умови робочого оточення

- заробітна платня

- міжособистісні відносини (в т.ч. з керівництвом)

- ступінь безпосереднього контролю за роботою (рівень регламентації, концепція роботи за принципами досягнення заданих цілей, за принципом виконаних завдань тощо);

2. Мотиваційні чинники (достатні для підвищення продуктивності праці):

- досягнення визнаного особистого успіху;

- просування по службі;

- визнання результатів роботи;

- високий ступінь відповідальності;

- можливість творчого зростання.

Мета роботи: виконати дослідження соціально-професійних уподобань членів колективу і порівняти їх з результатами таких самих досліджень у США і Росії.

Хід роботи:

1. Для оцінки відносної значущості чинників привабливості роботи необхідно виконати ранжування чинників (за 10-бальною шкалою: 1 – мінімальна значущість, 10-максимальна) і порівняти з результатами опитування працівників у США і Росії (Додаток 2).

2. Оцінити і порівняти ранги чинників:

­ між студентами в групі, виконавши аналіз загальних уподобань групи;

­ між показниками студентів групи і показниками, одержаними у США і Росії.

Таблиця 88

№ п/п Чинники, які роблять роботу більш привабливою Робить роботу більш привабливою Стимулює працювати більш інтенсивно
Студент 1 Студент 2 Студент 3 Студент 4 Середнє Студент 1 Студент 2 Студент 3 Студент 4 Середнє
1. Робота без значних напружень і стресів
2. Зручне розташування
3. На робочому місці немає шуму і будь-яких забруднень оточуючого середовища
4. Робота з людьми, які викликають симпатію
5. Хороші відносини з безпосереднім керівництвом
6. Достатня інформація про те, що взагалі відбувається у фірмі
7. Гнучкий темп роботи
8. Гнучкий робочий час
9. Значні додаткові пільги
10. Справедливий розподіл обсягів робітВиконати аналіз одержаних даних, пояснити результати.

Оформити звіт

Практична робота №7. Експертне оцінювання характеристик інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет

Загальні відомості

Експертні оцінки - це думки висококваліфікованих спеціалістів-професіоналів, висловлені у вигляді змістової, якісної або кількісної оцінки об’єкта, призначені для використання при прийнятті управлінських рішень.

Експертизи можуть бути:

- індивідуальні і колективні;- з обміном інформацією між експертами і без обміну;

- анонімні і відкриті.

Підготовка рішень здійснюється на основі всієї сукупності інформації про ситуацію, її ретельного аналізу і оцінок.

Предмет експертного оцінювання - інформаційно-пошукова система мережі Інтернет. Критерії оцінювання:

- за об’єктивними характеристиками (розвиненість інформаційно-пошукової мови системи, кількість знайдених посилань за запитом певною мовою, наявністю або відсутністю дій (або інформації на екрані), які не мають безпосереднього відношення до змісту виконуваного завдання);

- за суб’єктивними критеріями (простота вивчення, суб’єктивна задоволеність).

Відомості щодо характеристик пошукових систем

Булів пошук - Boolean search – інформаційний пошук за запитом, побудованим з використанням операцій булевої алгебри: AND, OR і NOT. Використання булевих операцій істотно підвищує ефективність пошуку. Особливості конкретної мови запитів викладені у описах пошукових систем.

ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ

Оператор Опис
AND Логічне І дозволяє знайти документи, у яких присутні всі пошукові терміни, об’єднані цим оператором
NOT Логічне НЕ дозволяє виключити із результатів пошуку документи, які містять термін, що знаходиться після оператора. Наприклад, у запиті освіта NOT вища із списку результатів будуть знайдені ті документи, у яких є слово освіта, але немає слова вища.
OR Логічне АБО дозволяє знайти документи, які містять хоча б одне із слів запиту. Наприклад, у запиті менеджмент OR управління будуть знайдені документи, які містять або слово менеджмент, або слово управління.

Мета роботи: організувати і провести експертизу та підготувати експертний висновок для прийняття рішення про використання інформаційно-пошукової системи Інтернет.

Хід роботи:

1. Сформувати експертну комісію.

2. Визначити критерії, за якими буде проведено експертизу (приклад наведено у табл. 1).

3. Обґрунтувати склад експертної комісії.

4. Підготувати для кожного експерта оцінювальний лист, у якому крім кількісних оцінок (або оцінки наявності або відсутності відповідного показника) мають бути наявні також якісні оцінки.

Таблиця 89

Критерій оцінювання (приклад) Інформаційно-пошукова система
Google.com meta-ukraine.com Yandex.ru Rambler.ru
Можливості розширеного пошуку (OR, NOT, за заголовком сторінки, за різними граматичними формами слова, за цитатою та ін.)
Повнота видачі (за запитом українською мовою)
Зручність інтерфейсу

5.

6. Підготувати експертний висновок щодо характеристик обраних для експертизи інформаційно-пошукових систем. Оформити звіт.


3488455025494538.html
3488527353930045.html
    PR.RU™